Monday, 11 November

Mini Hydro Plants Have Destroyed Armenia's Large River Eco-SystemsEver since Armenia regained independence the number of mini hydro-electric plants has increased by 136 from the 13 operating in the Soviet era.

They produce 665.3 million kilowatt/hours of energy annually. 

Another 77 are in the process of being built and will soon come on line.

These statistics were provided by Armen Hayrapetyan, Executive Director of the Mini Hydro-Plants Union” at a conference entitled “The Future of Energy in Armenia: A Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency in Armenia”.

Hayrapetyan is an outspoken supporter of such plants as a important renewable energy source and says they pose a negligible environmental risk.

Aram Gabrielyan, who represents the Khazer NGO, took issue with Hayrapetyan’s favourable assessment, arguing that while water is indeed a renewable resource at issue is the entire eco-system and that it is hardly renewable.

Gabrielyan noted that it isn’t the overall energy sector in Armenia that is being promoted but rather mini hydro plants.

“We have lost all our large rivers. There isn’t one left that can be regarded as a complete eco-system,” Gabrielyan told the conference, citing the examples of the Hrazdan and Vorotan rivers.

He went on to say that there aren’t enough rivers left in Armenia to serve another 77 hydro plants.

Photo: Yeghegis River, Vayots Dzor


Home pageComments (1)
1. Վ. Առաքելյան 15:22 - 22 May, 2013
Խմելու ջրի և Հայաստանի գետերի շրջակայքում են գտնվում հնավայրեր քարանձավներ և Սթոուն-Հենջի նման առեղծվածներով հարուստ կառույցներ, որոնք պարզապես ոչնչացվում են քանի որ առաջին հայացքից աննկատ են և մինչ օրս պաշտոնական գրանցում չունեն: Մյուս կողմից, ձորերի կիրճերը իրենց քարե պատերով շատ հաճախ հանդիսանում են բնության անկրկնելի հուշարձաններ, որոնք նույնպես անխնա ոչնչացվում են վերածվելով չվերահսկվող քարհանքների կամ տեխնիկապես հետամնաց և անճոռնի կառույցների:
Leave a comment
Thank you for your comment. Your comment must be confirmed by the administration.

Latest news

All news

Archive
Most popular

Commented

Read